Gz-psycholoog

Een gezondheidszorgpsycholoog, ook wel Gz-psycholoog genoemd, is een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gezondheidszorgpsycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.

Werkvelden
De Gz-psycholoog werkt in instellingen zoals de psychiatrie, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk.

Wet BIG
Het beroep gezondheidszorgpsycholoog is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Stichtingen PDO-GGZ
Om gezondheidszorgpsycholoog te worden volgen deelnemers de postmaster opleiding tot Gz-psycholoog bij één van de zes regionale opleidingsinstellingen. De Stichting PDO-GGZ Utrecht en de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam zijn twee van deze instellingen. De RINO Groep is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen.


De GZ-opleiding

Voor wie
De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is bedoeld voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg.
De Gz-psycholoog kan terecht in de psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook in de somatische zorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de forensische sector, de verpleeghuissector of in revalidatiecentra.

De opleiding
In de tweejarige GZ-opleiding wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden inclusief psychotherapeutische deeltechnieken, crisisinterventie, psycho-educatie, casemanagement, consultatie, preventie, begeleiding en counseling. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen.
Deelnemers aan de opleiding kunnen kiezen uit de differentiaties volwassenen & ouderen, kinderen & jeugd of aandachtsgebied ouderenzorg. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op die doelgroepen. Tevens is er een verkorte opleiding voor psychotherapeuten.

Erkenning
Het programma voor de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is erkend door de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog. De opleiding wordt vierjaarlijks door de Kamer GZ gevisiteerd. Op basis van toetsing en visitatie kunnen programmawijzigingen worden doorgevoerd. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het basisregister van gezondheidszorgpsycholoog worden aangevraagd (ex Art. 3 Wet BIG). Voor meer informatie over registratie zie de website van het BIG-register.

Beroepsperspectief
Degene die de opleiding heeft afgerond kan zich een ‘allround’ gezondheidszorgpsycholoog noemen met specifieke vaardigheden die hem/haar in staat stellen om in alle sectoren van de gezondheidszorg werkzaam te zijn. De gezondheidszorgpsycholoog treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van psychische problematiek, disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten, lichamelijke en psychische handicaps en bij persoonlijke of relationele problematiek.


Differentiatie volwassenen & ouderen

De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma en omvat een aantal deelgebieden: diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken. Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als ook in het praktijkdeel steeds opnieuw aan bod.

Cursorisch programma
In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze opgegeven literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden en maken. Het cursorisch programma richt zich voor ongeveer 65% op volwassenen en ouderen en voor ongeveer 35% op kinderen en jeugdigen.

Het cursorische programma omvat tenminste:
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Afhankelijk van de groep danwel de betreffende Stichting PDO-GGZ vindt het cursorische programma plaats bij de RINO Groep in Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam of de Universiteit Leiden.

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een totale omvang van 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met volwassenen en ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijdvariant) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijdvariant).

Voor de duur van de opleiding wordt een leerarbeidsovereenkomst afgesloten tussen de praktijkinstelling en de deelnemer en een opleidingsovereenkomst tussen de Stichting PDO-GGZ en de deelnemer.
De Stichting PDO-GGZ maakt daaraan voorafgaand afspraken met de praktijkinstelling over de criteria waaraan voldaan moet worden; deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de praktijkinstelling en de Stichting PDO-GGZ.

Start
Er starten jaarlijks verschillende opleidingsgroepen in januari, februari, maart, april, september en november.


Differentiatie kinderen & jeugd

De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma en omvat een aantal deelgebieden: diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken. Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als ook in het praktijkdeel steeds opnieuw aan bod.

Cursorisch programma
In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze opgegeven literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden en maken. Het cursorische programma richt zich voor ongeveer 65% op kinderen en jeugdigen en voor ongeveer 35% op volwassenen en ouderen.

Het cursorische programma omvat tenminste:
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Afhankelijk van de groep danwel de betreffende Stichting PDO-GGZ vindt het cursorische programma plaats bij de RINO Groep in Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam of de Universiteit Leiden.

Waardering
Eén van de opleidingsgroepen in 2015 heeft de GZ-opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gewaardeerd met een 8,1.

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een totale omvang van 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met kinderen en jeugdigen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijdvariant) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijdvariant).

Voor de duur van de opleiding wordt een leerarbeidsovereenkomst afgesloten tussen de praktijkinstelling en de deelnemer en een opleidingsovereenkomst tussen de Stichting PDO-GGZ en de deelnemer.
De Stichting PDO-GGZ maakt daaraan voorafgaand afspraken met de praktijkinstelling over de criteria waaraan voldaan moet worden; deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de praktijkinstelling en de Stichting PDO-GGZ.

Start
Er starten jaarlijks verschillende opleidingsgroepen in januari, februari, maart, september en november.

Combinatie GZ/OG: kinderen & jeugd programma i.s.m. PDBO Randstad
De opleiding in Leiden kent een gezamenlijk opleidingstraject voor de GZ-opleiding kinderen & jeugd, verzorgd door de RINO Groep, en de opleiding tot NVO orthopedagoog-generalist (OG), verzorgd door PDBO Randstad. Beide opleidingen omvatten een studieduur van ruim twee jaar waarin men één dag per week cursorisch onderwijs volgt. Hiervan wordt 75%  gezamenlijk verzorgd. Vervolgens worden beide opleidingsgroepen gesplitst om de eigen differentiatie af te ronden. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor de registratie tot Gz-psycholoog volgen het GZ-vervolg waarin het accent ligt op diagnostiek en behandeling van volwassenen. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor de OG-opleiding volgen het OG-vervolg waarin het accent ligt op diagnostiek en behandeling binnen de opvoedingscontext. Het is mogelijk beide vervolgtrajecten (GZ en OG) te volgen, indien de deelnemer in staat is te voldoen aan alle registratie-eisen. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden met betrekking tot de opleidingsplaats.


Accent ouderen

De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog accent ouderen is opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma en omvat een aantal deelgebieden: diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken. Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als ook in het praktijkdeel steeds opnieuw aan bod.

‘In de ouderenzorg is vaak sprake van comorbiditeit, je moet beschikken over een verscheidenheid aan behandelvormen en technieken. Met deze opleiding heb ik hiervoor de juiste tools in handen gekregen.’ Lees hier meer over de ervaringen van twee deelnemers aan de GZ-opleiding accent ouderen.

In deze tweejarige GZ-opleiding met accent ouderen wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden inclusief psychotherapeutische deeltechnieken, crisisinterventie, psycho-educatie, casemanagement, consultatie, preventie, begeleiding en counseling. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen. In het cursorisch deel wordt specifiek aandacht besteed aan psychosociale problemen van ouderen. De praktijkopleidingsplaatsen binnen deze opleiding zijn toegespitst op ouderen en de docenten hebben ervaring met deze doelgroep.

Cursorisch programma
In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze opgegeven literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden en maken. Het cursorische programma omvat tenminste:
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht.

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een totale omvang van 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijdvariant) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijdvariant).

Voor de duur van de opleiding wordt een leerarbeidsovereenkomst afgesloten tussen de praktijkinstelling en de deelnemer en een opleidingsovereenkomst tussen de Stichting PDO-GGZ en de deelnemer.
De Stichting PDO-GGZ maakt daaraan voorafgaand afspraken met de praktijkinstelling over de criteria waaraan voldaan moet worden; deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de praktijkinstelling en de Stichting PDO-GGZ.

Waarom kiezen voor Gz-opleiding accent ouderen?
Bij deze doelgroep is in plaats van het diagnose/behandelmodel een breed blikveld op de gehele mens en diens omgeving nodig. Dit maakt dat traditionele systemen als de DSM minder toepasbaar zijn, evenals algemene protocollen. In plaats van confectie is maatwerk vereist, en wel op een brede manier met inzet van uiteenlopende theoretische kaders. Dat is wat de ouderenzorg bijzonder maakt. Het gaat om een combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en intuïtie die werken met ouderen uitdagend maakt.
Ook speelt de vergrijzing van Nederland een rol, waarbij de komende decennia meer psychologen dan ooit in deze sector werkzaam zullen zijn. En natuurlijk is het zo dat voor de huidige psychologen in de ouderenzorg een niet gedifferentieerd theorieprogramma voor minder dan 50% meteen toepasbaar is in hun werkveld. Maar er is nog een heel andere reden: ouderen zijn oud geworden volwassenen, en dat heeft uiteenlopende gevolgen. Reserves op mentaal, sociaal en fysiek vlak nemen af, met diverse gevolgen: de variabiliteit binnen de oude leeftijdsgroepen neemt toe, oorzaak-gevolg relaties worden minder duidelijk, kleine oorzaken kunnen tot grote gevolgen leiden op heel onverwachte vlakken.

Start
Bij voldoende belangstelling start er jaarlijks een opleidingsgroep. Bent u benieuwd naar de ervaringen twee deelnemers aan de GZ-opleiding accent ouderen?


Verkorte GZ-opleiding voor PT

In de bestaande structuur van BIG-opleidingen is ruimte voor een verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor psychotherapeuten. Bij deze verkorte opleiding wordt rekening gehouden met de kennis en expertise die psychotherapeuten al hebben verworven, met name op het gebied van behandeling. Inhoudelijk ligt het accent op kennis en expertise die centraal staan in het competentieprofiel van de gezondheidszorgsycholoog en niet of minder aan bod komen in het opleidingstraject tot psychotherapeut. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: psychodiagnostiek, triagering, indicatiestelling, interventies bij crisis, diagnostiek en behandeling binnen de forensische psychiatrie, en neuropsychologische diagnostiek. Daarnaast is er aandacht voor de plaats van de gezondheidszorgpsycholoog in het huidige speelveld van de (geestelijke) gezondheidszorg en hoe deze zich verhoudt tot de plaats van andere professionals, zoals de klinisch psycholoog en de psychotherapeut.

Net als de andere - reguliere - opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bestaat deze verkorte opleiding uit een cursorische opleiding en een praktijkopleiding. De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, dienen in de praktijkopleiding geoefend en ontwikkeld te kunnen worden. De praktijkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden in een instelling die als praktijkinstelling voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is erkend.

Voor wie
Deze verkorte GZ-opleiding is alleen toegankelijk voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten met een vooropleiding psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidkunde.
Het praktijkdeel van de opleiding kan alleen gevolgd worden binnen een praktijkinstelling die voldoet aan de geldende criteria en eisen.

Erkenning
Het programma voor de reguliere postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is erkend door de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog. Voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten is definitieve erkenning aangevraagd. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het basisregister van gezondheidszorgpsycholoog worden aangevraagd (ex Art. 3 Wet BIG). Voor meer informatie over registratie zie de website van RIBIZ.

Omvang
De opleiding bestaat uit 240 uren cursorisch onderwijs, 1.395 praktijkuren en 45 uren supervisie. Vrijstellingen hierop zijn eventueel mogelijk. De duur van het cursorisch onderwijs is 18 maanden. De lessen vinden plaats in Utrecht.

Start
De volgende opleidingsgroep start bij voldoende deelname in het najaar 2017.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 7.500 exclusief de kosten voor literatuur en supervisie. Bij de opleiding krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.


Kosten

De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 17.200 exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). Bij de opleiding krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.

De kosten voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten bedragen € 7.500, excl. de kosten voor literatuur en supervisie. Bij de opleiding krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.
 


Verantwoordelijken

GZ-opleiding volwassen & ouderen regio Utrecht
Hoofdopleiders
Mw. dr. M.J.E. van Zandvoort
Prof. dr. P.A. Boelen (waarnemend)
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar
Mw. drs. M.J.H. Korteweg
Jaargroepopleiders
Dhr. C.P.E. van Helten
Mw. drs. A. Jansingh
Drs. P.J.M. Klaphake
Mw. dr. B. Montagne
Mw. drs. J.R. van Reijen
Mw. drs. S.J.E. Tibbe
Opleidingsmanager
Mw. mr. P. van Hasselt

GZ-opleiding volwassenen & ouderen regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. dr. S.M.D. Schoorl
Hoofddocenten
Drs. M.F. Bogaerts
Mw. drs. I.H. de Vlaming
Drs. M.F. van Vreeswijk
Jaargroepopleiders
Drs. B.A.F. Pannebakker
Mw. drs. I.F. Pepplinkhuizen
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Mw. drs. I.H. de Vlaming

Opleidingsmanagers
Mw. dr. K.J. Schlich
Mw. drs. I.C.M. Harleman

GZ-opleiding volwassenen & ouderen regio Rotterdam
Hoofdopleiders
Mw. dr. M. Wals
Drs. M. Cox (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Mw. drs. J. Broersen
Mw. drs. Y. de Jong
Drs. M.F. van Vreeswijk
Jaargroepopleiders
Drs. A.F.T. Bloemendaal
Mw. drs. C. Erkens
Drs. C.M. Korevaar
Drs. C.H. Machielsen
Drs. S.M. Teijn
Mw. drs. J.N. Verduin
Opleidingsmanager
Mw. P.C. van der Sluis
Mw. dr. K.J. Schlich

GZ-opleiding kinderen & jeugd regio Utrecht
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. A.L. van Baar
Hoofddocenten
Mw. drs. M. Bierman
Mw. drs. F.L. Mooij
Jaargroepopleiders
Mw. drs. M.A. Agterberg-Boeting
Mw. drs. E.A.C. Brood
Mw. drs. C.E.J.M. Croonen
Mw. drs. F.L. Mooij
Opleidingsmanager
Mw. drs. M.J. Niemans

GZ-opleiding kinderen & jeugd regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. dr. S.M.D. Schoorl
Mw. dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Mw. drs. J.M.C. Aalberts
Dr. H.C.E. Pijnenburg
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Opleidingsmanagers
Mw. dr. K.J. Schlich
Mw. drs. M.J. Niemans

GZ-opleiding kinderen & jeugd regio Rotterdam
Hoofdopleider
Mw. dr. M. Wals
Hoofddocenten
Mw. drs. S. Nonhebel
Mw. E.L. Weststeijn -Tieben MSc
Mw. drs. R.S. Simons
Jaargroepopleiders
Mw. drs. J.M. de Bil
Mw. drs. S.C. Punt
Mw. drs. R.S. Simons
Mw. dr. E.J.M. van der Vegt
Mw. dr. J. Wielemaker
Opleidingsmanagers
Mw. dr. K.J. Schlich
Mw. drs. I.C.M. Harleman

GZ-opleiding met aandachtsgebied ouderenzorg regio Utrecht en Leiden/Rotterdam
Hoofdopleider
Mw. dr. M.J.E. van Zandvoort
Hoofddocenten
Mw. drs. M.J.H. Korteweg
Drs. J.A. Segaar
Jaargroepopleider
Mw. drs. J.G. Pet
Opleidingsmanager
Mw. mr. P. van Hasselt


Deelnemers

De tweejarige postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wordt aangeboden in de differentiaties volwassenen & ouderen, kinderen & jeugd en met aandachtsgebied ouderenzorg. Deelnemers volgen een cursorisch programma en een prakijkprogramma.

Salaris praktijkdeel
De deelnemers ontvangen voor het praktijkdeel van de opleiding een salaris conform de CAO-GGZ-bepalingen (functiegroep 60, minimaal aanloopschaal 59) of een vergelijkbare inschaling in een andere CAO. In sommige gevallen betaalt de praktijkinstelling naast het salaris ook (een deel van) de opleidingskosten. Hierover maken de deelnemers zelf afspraken met de praktijkinstelling.


Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een praktijkopleidingsplaats moet u bij uw aanmelding aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen:
 
a.     klinische psychologie of orthopedagogiek
b.     persoonlijkheidsleer
c.     ontwikkelingspsychologie
d.     psychopathologie
e.     neuropsychologie
f.      diagnostische modellen en strategieën
g.     behandelingsmodellen en strategieën
h.     organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
i.       juridische aspecten van de hulpverlening
j.       gespreksvoering, observatie en rapportage
k.      het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
l.       stage van tenminste 520 uur, bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling
 

Voor nadere informatie over de toelatingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de centrale aanmelding voor de GZ-opleiding bij de Vereniging LOGO.

Toelatingsvoorwaarden verkorte Gz-opleiding voor psychotherapeuten
Psychotherapeuten die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog willen volgen, dienen een getuigschrift van een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde en een bewijs van inschrijving in het BIG-register Psychotherapeut te overleggen.

Tentamen
Voor diegenen die de vooropleidingsvakken h. Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening en i. Juridische aspecten van de hulpverlening nog niet hebben gevolgd, biedt de RINO Groep twee keer per jaar een tentamen over beide onderwerpen aan. Het eerstvolgende tentamen vindt plaats op maandag 15 mei 2017 van 9.30 - 11.30 uur bij de RINO Groep in Utrecht. Het betreft een open boek tentamen. Literatuur: J.M.D. Boot, Organisatie van de Gezondheidszorg, laatste druk. De tentamenkosten bedragen € 175. U kunt zich hier aanmelden.


Aanmelding en selectie

Centrale aanmelding*
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dienen kandidaten zich aan te melden bij het landelijke aanmeldingspunt, de Vereniging LOGO: ga naar centrale aanmelding opleiding Gz-psycholoog.

LOGO-verklaring*
Wanneer bij de aanmelding is gebleken dat wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, ontvangt de kandidaat een LOGO-verklaring. Als niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden ontvangt de kandidaat een overzicht van ontbrekende onderdelen.

Sollicitatie
Na ontvangst van de LOGO-verklaring kan de kandidaat solliciteren op één of meer vacatures, die gepubliceerd worden op deze website:
- in juli/augustus voor de opleidingen die starten in de eerste helft van het volgend jaar
- in maart/april voor de opleidingen die starten in de tweede helft van datzelfde jaar

Voordracht
Na een succesvolle sollicitatie draagt de praktijkinstelling de kandidaat voor aan de hoofdopleider. Voordat de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding voert de hoofdopleider/jaargroepopleider een selectiegesprek met de kandidaat.

Overeenkomst
Wanneer de toelating tot de opleiding definitief is, ontvangt de deelnemer een opleidingsovereenkomst en de studiegids van de Stichting PDO-GGZ. De deelnemer sluit met de praktijkinstelling een leerarbeidsovereenkomst.

Opleidingsregister
Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister dat beheerd wordt door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voor meer informatie en inschrijving zie www.fgzpt.nl. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. 


* Geldt niet voor kandidaten voor de verkorte Gz-opleiding voor psychotherapeuten 


Tijdpad

Aanmelding en selectieprocedure kandidaten GZ-opleiding
 
Wat Wie Wanneer
(start opleiding in de
periode januari-april)
Wanneer
(start opleiding in de
periode september-november)
Aanmelden bij Vereniging LOGO Kandidaat Gehele jaar Gehele jaar
Controleren of kandidaat voldoet aan vooropleidingseisen en sturen LOGO-verklaring Vereniging LOGO 4 weken na ontvangst aanmeldingsformulieren Idem
Solliciteren naar opleidingsplaatsen bij praktijkinstellingen
(Indien vacatures beschikbaar)
Kandidaat (in bezit van LOGO-verklaring) Juni tot september Maart tot mei
Sollicitatiegesprekken kandidaten Praktijkinstellingen September/oktober Mei/juni
Kandidaten voordragen aan de Stichtingen PDO-GGZ Praktijkinstellingen September/oktober Mei/juni
Selectiegesprekken met voorgedragen kandidaten Hoofdopleiders / jaargroepopleiders Oktober tot maart Augustus tot oktober
Definitief bericht aan kandidaat over toelating tot de opleiding Stichting PDO-GGZ December Augustus
Inschrijven in opleidingsregister FGzPt Kandidaat December Augustus
Start opleiding Stichting PDO-GGZ Januari, februari, maart, april September, oktober, november


Praktijkinstellingen

Overdragen van praktijkkennis
Binnen de professionele zorg is behoefte aan goed opgeleide gezondheidszorgpsychologen. Een goede gezondheidszorgpsycholoog kent niet alleen de theorie maar ook de praktijk van binnen en van buiten. Daarom zijn er zorginstellingen (praktijkinstellingen) nodig die bereid zijn hun praktijkkennis via de erkende opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog over te brengen op leergierige deelnemers die hun universitaire studie tot psycholoog, pedagoog of geestelijk gezondheidkundige hebben afgerond.

Voordelen voor praktijkinstellingen
Een greep uit de vele voordelen:
Hoe wordt mijn instelling een erkende praktijkinstelling?
Wanneer uw instelling praktijkopleidingsplaatsen wil aanbieden, dient uw instelling erkend te worden als praktijkinstelling. U dient dan de checklist criteria (zie bij Criteria) in te vullen en naar ons op te sturen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de hoofdopleider, die zal besluiten of uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt. Indien dat het geval is, volgt een visitatiebezoek. Tijdens dit bezoek worden de criteria voor een opleidingsplaats besproken. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 400.


Criteria

Waaraan moet een opleidingsplaats voldoen?
De Kamer GZ heeft in opdracht van het Ministerie van VWS criteria geformuleerd die aan een GZ-opleidingsplaats worden gesteld. Deze vindt u in het volgende webformulier: criteria praktijkopleidingsinstelling GZ-opleiding. Naast deze criteria worden aanvullende eisen gesteld aan begeleiders in de praktijk.

Wilt uw instelling erkend worden als praktijkinstelling? Vul dan bovenstaand webformulier in en stuur deze naar ons op. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de hoofdopleider, die zal besluiten of uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt. Indien dat het geval is, volgt een visitatiebezoek. Tijdens dit bezoek worden de criteria voor een opleidingsplaats besproken. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 400.

Als niet aan de criteria kan worden voldaan
Veel werkplekken kúnnen in beginsel niet voldoen aan de gestelde criteria, bijvoorbeeld om de volgende redenen:
In bovengenoemde situaties kan een formeel samenwerkingsverband met een erkende ggz-instelling ertoe leiden dat een opleidingsplaats toch aan de eisen voldoet. Dit is altijd ter beoordeling aan de hoofdopleider.


Eisen en rollen

Praktijkopleider
De praktijkinstelling draagt een praktijkopleider ter beoordeling voor aan de hoofdopleider (zie voordrachtformulier onder Aanmelding en selectie). De praktijkopleider zorgt dat de praktijkopleidingsplaats voldoet aan alle criteria gesteld door de Kamer GZ, dat de lijn van de praktijkopleiding in overeenstemming blijft met de theorie en bespreekt regelmatig de voortgang met de deelnemer. De praktijkinstelling draagt een praktijkopleider ter beoordeling voor aan de hoofdopleider.

Werkbegeleider en supervisor
De praktijkopleider kan een deel van de begeleiding delegeren aan een werkbegeleider, met name waar het gaat om het bespreken van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast wijst de praktijkopleider supervisoren aan, die de begeleiding verzorgen met betrekking tot de vakinhoudelijke kant van diagnostiek en behandeling.
In totaal wordt minimaal 90 uur ingeruimd voor praktijkbegeleiding/werkbegeleiding en 90 uur voor supervisie.

Modelinstructie en kwalificatie-eisen praktijkbegeleiding
Om de verwachtingen ten aanzien van genoemde rollen duidelijk te krijgen is in 2008 het document
'Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist' geschreven. Dit is een landelijke modelinstructie voor de praktijkbegeleiding en is sinds begin 2009 maatgevend.
Naast de modelinstructie heeft de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog het Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren van de GZ-opleiding vastgesteld. Dit besluit is op 1 september 2012 in werking getreden en is van toepassing op de praktijkbegeleiding van GZ-deelnemers die vanaf 1 januari 2013 starten

Aanvullende eisen
Naast de landelijke modelinstructie hebben de Stichtingen PDO-GGZ Utrecht en PDO-GGZ Leiden/Rotterdam een aantal aanvullende eisen geformuleerd, bijvoorbeeld over de kwalificaties van de praktijkopleider en werkbegeleider.


Subsidie

De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog komt in aanmerking voor financiering door middel van een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Actuele informatie en documentatie over de beschikbaarheidbijdrage vindt u op de websites van het Ministerie van VWS, de NZa en TOP Opleidingsplaatsen.


Erkenning aanvragen

Indien een praktijkinstelling een psycholoog/pedagoog/geestelijk gezondheidskundige wil opleiden tot gezondheidszorgpsycholoog, dient te worden voldaan aan de criteria en desiderata die door de Kamer GZ zijn vastgesteld. Daarnaast worden er speciale eisen gesteld aan het opleidingsteam.

Aanvragen praktijkopleidingsplaats
Om een praktijkopleidingsplaats aan te vragen ontvangen wij graag vanuit de directie of de beoogd praktijkopleider een schriftelijke aanvraag die bestaat uit de volgende stukken:
* Dit pdf-formulier is te openen met Internet Explorer en een recente versie van Adobe. Kunt u het formulier niet openen, neem in dat geval contact op met ons Servicebureau BIG-opleidingen via (030) 230 84 40 of servicebureauBIG@rinogroep.nl. U ontvangt het formulier dan op een andere manier.

De erkenningsaanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden.
Indien uw instelling in aanmerking wil komen voor een beschikbaarheidbijdrage dient de erkenningsaanvraag uiterlijk 15 februari ingediend zijn (zie ook het Tijdpad).

U kunt de gevraagde stukken sturen naar:
RINO Groep
Servicebureau BIG-opleidingen
Postbus 347
3500 AH Utrecht

Beoordeling praktijkopleidingsplaats
Na ontvangst van de stukken zal de manager opleidingen van de RINO Groep in eerste instantie een inschatting maken of een werkplek kan voldoen aan de eisen. Eventueel zal hij/zij contact opnemen met de praktijkinstelling om verdere informatie in te winnen. Indien de inschatting positief is zal een belangstellende visitatie worden gepland. Hierbij zullen de hoofdopleider en de manager opleidingen de praktijkinstelling bezoeken en beoordelen of een GZ-opleidingsplaats kan worden ingericht. De kosten van dit bezoek bedragen € 400.


Tijdpad

Invulling opleidingsplaatsen door (erkende) praktijkinstellingen
 
Wat Wie Wanneer
(start opleiding in de periode jan-apr)
Wanneer
(start opleiding in de periode sep-nov)
Inventarisatie erkende opleidingsplaatsen Stichting PDO-GGZ Januari Januari
Indienen erkenningsaanvraag Nieuw te erkennen praktijkinstelling Gedurende hele jaar of uiterlijk 15 februari indien praktijk­instelling in aanmerking wil komen voor beschikbaarheid­bijdrage Gedurende hele jaar of uiterlijk 15 februari indien praktijk­instelling in aanmerking wil komen voor beschikbaarheid­bijdrage
Aanmelden erkende opleidingsplaatsen Erkende praktijkinstellingen Januari tot 15 maart Januari tot 15 maart
Afhandelen erkenningsaanvraag Stichting PDO-GGZ Uiterlijk 30 maart Uiterlijk 30 maart
Opgave aangevraagde opleidingsplaatsen naar TOP-opleidingsplaatsen:
A) Erkende opleidingsplaatsen
B) Nieuw erkende opleidingsplaatsen
Stichting PDO-GGZ
A) 15 maart
B) 31 maart

A) 15 maart
B) 31 maart
Aanleveren vacatureomschrijvingen Erkende praktijkinstellingen Juni tot september Maart tot mei
Vacatures via website RINO Groep beschikbaar voor kandidaten in bezit van LOGO-verklaring Stichting PDO-GGZ Juni tot september Maart tot mei
Sollicitatiegesprekken met kandidaten Praktijkinstellingen September Mei
Kandidaten (in bezit van LOGO-verklaring) voordragen aan de Stichtingen PDO-GGZ Praktijkinstellingen September/oktober Mei/juni
Annuleringsregeling
Kosteloos annuleren opgegeven opleidingsplaatsen
Praktijkinstellingen Uiterlijk 15 oktober Uiterlijk 15 oktober
Selectiegesprekken met voorgedragen kandidaten Hoofdopleiders / jaargroepopleiders Oktober tot december Augustus/september
Definitieve indeling opleidingsgroepen Stichting PDO-GGZ November September
Start opleiding Stichting PDO-GGZ Januari, februari, maart, april September, oktober. november
Informatie over de beschikbaarheid­bijdrage vindt u op de websites van het Ministerie van VWS (www.opleidingsfondszorg.nl), de NZa (www.nza.nl) en TOP-opleidingsplaatsen (http://top-opleidingsplaatsen.nl/).


Deelnemende instellingen

Stichting PDO-GGZ Utrecht
Abrona
Accare
Accolade Zorggroep
Altrecht
Amaris Zorggroep
Ambulatorium Universiteit Utrecht
Amerpoort i.s.m. Altrecht
Atria
Bartiméus
Beweging 3.0
Careyn
Condite i.s.m. Utrechtse Psychologenpraktijk
De Bascule
De Forensische Zorgspecialisten, De Waag
De Hartekamp Groep
De Kinderkliniek
De Opvoedpoli
Diakonessenhuis
Dimence
Eduvier Onderwijsgroep i.s.m. De Waag Utrecht
Eleos, Stichting Gereformeerde GGZ
Ermelosche Psychologenpraktijk
Esens GGZ
Fidea
FPC De Oostvaarderskliniek
GGz Centraal
GGZ Heuvelrug
Gooise Psychologen Praktijk i.s.m. PEP Baarn
Grip Psychologenpraktijk
Helen Dowling Instituut
Intermetzo
ISZ De Brug
ISZ De Brug, locatie Birkhoven Zorggoed
Kompaan en de Bocht
Lelie Zorggroep, locatie Cruciaal GGZ i.s.m. Ichtus Groep GGZ
Lelie Zorggroep, locatie GGZ in de Bres
Lentis, PsyQ Hilversum
Lievegoed Zorggroep
Lijn5
Meander Medisch Centrum
Merem Behandelcentra
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)
Molemann Mental Health Clinics
PI Lelystad i.s.m. De Waag Almere
PI Utrecht
Polikliniek (kinder)psychiatrie Apeldoorn
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen
Pro Juventus
Psychologen Kollektief Groningen
Psychologen Praktijk Putten
Psychologenpraktijk Bos & Lommer
Psychologenpraktijk De Vaart
Psychotherapy & Movement
PsyMens
ReActivate
Reinaerde
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
's Heeren Loo
Sherpa
SpecialistenNet Consultancy
Spoor6
St. Antonius ziekenhuis
Stichting Inovum i.s.m. Amaris
Stichting Quarijn
Tergooiziekenhuizen
Therapeutisch Centrum Flevoland
U-Center
UMC Utrecht
Victas
Virenze
Vitaal Mensenwerk
Vitree
Zideris i.s.m. Altrecht
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Ziekenhuis St. Jansdal
Zorggroep Charim
Zorggroep Noordwest-Veluwe
Zorggroep Oude Nieuwe Land

Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam
4MB i.s.m. OPPB en Psychologenpraktijk Timmers
Aafje
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Antes
Argos Zorggroep
ASVZ
Balans en Impuls
Bravis Ziekenhuis
Curium-LUMC
De Forensische Zorgspecialisten, De Waag
De Gezonde Zaak
De Hoop ggz
De Praktische GGZ
De Riethorst Stromenland
Emergis
Erasmus Medisch Centrum
Expertisecentrum Eenheid Zorg i.s.m. FPC De Kijvelanden
Forensisch Centrum Teylingereind
FortaGroep
FPC De Kijvelanden
GGZ Delfland
GGZ Westelijk Noord-Brabant
G-Kracht Psychomedisch Centrum
Groene Hart Ziekenhuis
Haaglanden Medisch Centrum
Hagaziekenhuis
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Ikazia Ziekenhuis
Impegno
Invivo Clinics
IPSE De Bruggen
Jeugdbescherming West
JJI De Hartelborgt
JJI Den Hey-Acker
Juvent
Kiek! Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie
Koninklijke Visio
LUMC
Maasstad Ziekenhuis
Maatschap ELP Velders-Steeneveld
Mentaal beter
Middin
NIFP
Parnassia Groep
PEP Wantveld
Perspectief Psychologenpraktijk i.s.m. BLG Psychologen
Perspectief Psychologenpraktijk i.s.m. Yulius
Phi-Med Eindhoven i.s.m. Het Rughuis
PI Alphen aan de Rijn
PI Breda
PI De IJssel
PI Haaglanden
PKJP, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Praktijk De Kreek
Praktijk Van Waterschoot
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Roosendaal
Praktijk voor Neuropsychologie i.s.m. Marente
Praktijk voor psychotherapie Zonneschijn
Psy Drechtsteden
Psy Leerhuis, locatie KJP Drechtsteden
Psycho Informa Groep
Psychologenpraktijk AGO
Psychologenpraktijk dr. A. Oosterhuis
Psychologie Praktijk voor Directieve hulp
PsyToBe
Raad voor de Kinderbescherming
Ready for Change
Reinier de Graaf Groep
Revant i.s.m. Emergis
Rijnlands Revalidatie Centrum
Rivas Zorggroep
Rivierduinen
Sint Franciscus Vlietland Groep
Skils
Sophia Revalidatie
SPA (Samenwerkende Psychologen Alphen aan de Rijn)
Stichting Centrum '45
Stichting De Jutters
Stichting Elisabeth, Zorg en Behandelcentrum i.s.m. Psychologenpraktijk Oosterhout
Stichting Florence
Stichting Jeugdformaat
Stichting Laurens - Zorgcentrum De Elf Ranken
Stichting Pameijer i.s.m. Mozaik
Stichting Prisma i.s.m. Praktijk Merkelbach
Stichting Prisma i.s.m. Silver Psychologie
Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff
Stichting Rijndam Revalidatiecentrum
Stichting 't Lindeke
Stichting VALK
Universiteit Leiden, Ambulatorium
Van Rhoon Psychologen i.s.m. PKJP Rhoon
Van Rhoon Psychologen i.s.m. KJP Drechtsteden
Virenze-Boba
Yulius
Zorgcentra De Betuwe


Veelgestelde vragen

Aan welke eisen moet een praktijkopleider voldoen?
Een praktijkopleider moet een geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog zijn en minimaal vijf jaar als zodanig werkzaam zijn. Bekijk deze pagina voor aanvullende eisen.

Kan ik voor bepaalde delen uit de opleiding vrijstelling krijgen?
Alleen voor het cursorisch gedeelte kunt u vrijstelling aanvragen en dan voor maximaal één cursusonderdeel. Voor het praktijkonderwijs en de supervisie is géén vrijstelling mogelijk. Klik hier voor het vrijstellingenbeleid.
NB: Eventueel verleende vrijstelling heeft in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

Wanneer ik de Basiscursus Gedragstherapie heb gevolgd, kan ik hiervoor dan vrijstelling krijgen als ik de GZ-opleiding ga volgen?
U kunt voor maximaal één cursusonderdeel vrijstelling aanvragen; zie het vrijstellingenbeleid. Binnen de GZ-opleiding worden verschillende cursussen op het gebied van gedragstherapie aangeboden. U kunt vrijstelling vragen voor één van deze cursussen.

Hoe kan ik vrijstelling aanvragen?
Een verzoek om vrijstelling kan niet eerder worden gedaan, dan nadat u bent aangenomen voor de opleiding. Vrijstelling dient voor aanvang van de opleiding schriftelijk met bewijsstukken te worden aangevraagd, gericht aan de betreffende opleidingsmanager. Het verzoek om vrijstelling wordt ter beoordeling voorgelegd aan de hoofdopleider.
NB: Eventueel verleende vrijstelling heeft in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

Wat zijn de vakantiedagen binnen de opleiding?
Voor de vakantieperiodes worden de schoolvakanties van het basisonderwijs van de Regio Midden aangehouden. Zie voor actueel overzicht: www.minocw.nl/schoolvakanties. Buiten deze vakantieperiodes geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Wat zijn de lesdagen?
Een opleidingsgroep heeft gedurende de opleiding vaste lesdagen. Een enkele uitzondering is mogelijk en wordt ruim van tevoren kenbaar gemaakt. De lesdagen kunnen per opleiding verschillen en zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de cursuslocatie.

Kan ik de opleiding in deeltijd volgen?
Ja, dat is mogelijk, maar geldt alleen voor het praktijkonderwijs en is mede afhankelijk of de praktijkinstelling een parttime plek aanbiedt. Het parttime volgen van het cursorisch onderwijs is niet mogelijk. Voor de GZ-opleiding dient u minimaal een arbeidscontract van 16 uur per week te hebben. Wanneer u tijdens de opleiding bijvoorbeeld 16 uur werkzaam bent binnen uw instelling, dan volgt u gedurende de eerste 2 jaar het cursorisch onderwijs. Het praktijkgedeelte loopt nog 2 jaar langer door.

Kan de opleiding in termijnen betaald worden?
U heeft de keuze om de opleiding in één keer voor aanvang van de opleiding te betalen (incl. 5% korting) of in halfjaarlijkse termijnen. Een afwijkende regeling is niet mogelijk.

Ik ben al NVO Orthopedagoog-Generalist. Kan ik een verkorte GZ-opleiding doen?
Nee, dat kan helaas niet. U dient de volledige GZ-opleiding te volgen.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de GZ-opleiding?
U kunt zich het hele jaar door aanmelden bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Komt mijn praktijkinstelling in aanmerking voor subsidie van het Ministerie van VWS?
Vanaf 1 januari 2013 worden de zorgopleidingen gefinancierd door middel van een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Actuele informatie en documentatie over de beschikbaarheidbijdrage vindt u op de websites van het Ministerie van VWS (www.opleidingsfondszorg.nl), de NZa (www.nza.nl) en TOP-opleidingsplaatsen (http://top-opleidingsplaatsen.nl/.

Kan ik via mijn werkgever de GZ-opleiding volgen?
Ja, maar de instelling moet wel voldoen aan de criteria die landelijk zijn vastgesteld. Hoe de instelling een opleidingsplaats kan aanvragen, leest u bij aanmelding en selectie praktijkinstellingen.

Mijn praktijkinstelling valt niet binnen de opleidingsregio van de Stichting PDO-GGZ Utrecht of Leiden/Rotterdam. Kan ik dan toch bij de Stichting PDO-GGZ Utrecht of Leiden/Rotterdam de opleiding volgen?
Ja, dat is mogelijk. De directie of de beoogd praktijkopleider kan schriftelijk een opleidingsplaats bij ons aanvragen. Zie aanmelding en selectie praktijkinstellingen. Naast de gevraagde stukken ontvangen wij graag een bewijs van goedkeuring tot regio-overschrijding van de hoofdopleider van de opleidingsinstelling waartoe uw praktijkinstelling officieel behoort.

Hoe ziet een leer-arbeidsovereenkomst eruit?
Een model van een leer-arbeidsovereenkomst kunt u vinden in de CAO-GGZ.

Wordt er vanuit de opleiding accreditatie aangevraagd voor onderdelen van de opleiding?
Er wordt naar gestreefd om daar waar mogelijk voor bepaalde onderdelen van de opleiding accreditatie aan te vragen bij de diverse Specialistische Psychotherapie Verenigingen. Dit verschilt echter per opleidingsgroep en opleidingsjaar.

Ik heb gehoord dat jullie een gecombineerde GZ/OG-opleiding aanbieden. Hoe zit dat precies?
In Leiden bestaat de mogelijkheid om de GZ-opleiding te combineren met de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Driekwart van het cursorisch onderwijs voor beide opleidingen is gezamenlijk, daarna hebben beide opleidingen een eigen kopgedeelte van een half jaar. Om voor deze mogelijkheid in aanmerking te komen dient de werkplek te voldoen aan de eisen van de Kamer GZ. Deze eisen zijn strenger dan de eisen die worden gesteld aan een OG-werkplek, vandaar dat het voor orthopedagogen-generalist niet altijd mogelijk is om in aanmerking te komen voor de GZ-opleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met servicebureauBIG@rinogroep.nl.

Ik wil graag voor mijzelf een opleidingsplaats regelen binnen mijn instelling. Welke stappen moet ik ondernemen?
De enige stap die u moet nemen is contact opnemen met de praktijkopleider binnen uw instelling. Hij of zij is degene die de plek moet vormgeven en contact met ons moet opnemen voor een opleidingsplek. Indien u bij een nog niet erkende instelling werkt (en er dus geen praktijkopleider is), dan dient de directie of de beoogd praktijkopleider een officiële aanvraag in te dienen. Klik hier voor de aanmeldroute.

Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.